Закупки

2020-2022 жылдарда электр аккумуляторлардың тұтынушылық қасиеттері жойылғаннан кейін пайда болатын қалдықтарды қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі тендерТендер по закупкам услуг по организации переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств аккумуляторов электрических, в 2020 – 2022 годах

Қазақстан Республикасы, Z05K5H7, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауд., Мәңгілік Ел даңғ., 18 үй, «Қаржы орталығы» БО, 1-қабат мекенжайы бойынша орналасқан «ӨКМ операторы» ЖШС «2020-2022 жылдарда электр аккумуляторлардың тұтынушылық қасиеттері жойылғаннан кейін пайда болатын қалдықтарды қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі тендер» (бұдан әрі – Көрсетілетін қызметтер) жөніндегі тендердің өткізілуі туралы хабарлайды. Қызметтерді көрсетудің атауы, талап етілетін көлемі, орны мен мерзімі, сондай-ақ Көрсетілетін қызметтердің толық сипатамасы https://www.recycle.kz интернет-ресурсында орналасқан тендерлік құжаттамада көрсетілген. Тендерлік құжаттаманы алған әлеуетті жеткізуші 2019 жылғы 1 қарашада 10-00 сағаттан кешіктірілмейтін мерзімде Қазақстан Республикасы, Z05K5H7, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауд., Мәңгілік Ел даңғ., 18 үй, «Қаржы орталығы» БО, 1-қабат мекенжайы бойынша тендерлік құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы жазбаша сұрау салуымен жүгінуге, сондай-ақ тендерлік құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы уәжді хат жіберуге құқылы. Тендерлік құжаттаманың көшірмесін https://www.recycle.kz интернет-ресурсында тегін алуға болады. Тендерлік өтінімдерді Қазақстан Республикасы, Z05K5H7, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауд., Мәңгілік Ел даңғ., 18 үй, «Қаржы орталығы» БО, 1-қабат мекенжайы бойынша ұсынудың соңғы мерзімі 2019 жылғы 8 қарашада 13-00 сағатқа дейін. Тендерлік өтінімдер 2019 жылғы 8 қарашада 15-00 сағатта ашылады. Қосымша ақпаратты 8(7172)72-79-60 телефоны, g.kairkenova@recycle.kz арқылы алуға болады. ТОО «Оператор РОП», расположенное по адресу: Республика Казахстан, Z05K5H7, г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 18, БЦ «Финансовый Центр» — 1 этаж, объявляет о проведении тендера «Тендер по закупкам услуг по организации переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств аккумуляторов электрических, в 2020 – 2022 годах» (далее – Услуги). Наименование, требуемый объем, место и сроки оказания Услуг, а также подробная характеристика оказываемых Услуг указаны в тендерной документации, размещенной на интернет-ресурсе: https://www.recycle.kz. Потенциальный поставщик, получивший тендерную документацию, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений тендерной документации, а также направить мотивированное письмо о внесении изменений и (или) дополнений в тендерную документацию в срок не позднее 10-00 часов 1 ноября 2019 года, по адресу: Республика Казахстан, Z05K5H7, г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 18, БЦ «Финансовый Центр» -1 этаж. Копию тендерной документации можно получить бесплатно на интернет-ресурсе https://www.recycle.kz. Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 13-00 часов 8 ноября 2019 года, по адресу: Республика Казахстан, Z05K5H7, г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 18, БЦ «Финансовый Центр» — 1 этаж. Тендерные заявки будут вскрываться в 15-00 часов 8 ноября 2019 года. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(7172)72-79-60, g.kairkenova@recycle.kz

Тендерная документация.docx Тендерлік құжаттама.doc Протокол вскрытия.pdf Протокол итогов.pdf
EcoQolday
Telegram-бот по вопросам утилизационных платежей
Сведения o переработчиках
Пункты приема ТБО