Закупки

Өнім (тауарлар) орамасының бірліктері массасының орташаландырылған көрсеткіштерін айқындау» тақырыбына маркетингтік зерттеулер жүргізу бойынша жұмыстарын қайта сатып алу жөніндегі тендер Тендер по повторным закупкам работ по проведению маркетинговых исследований на тему: «Определение усредненных показателей массы единиц упаковки продукции (товаров)

Қазақстан Республикасы, Z05K5H7, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауд., Мәңгілік Ел даңғ., 18 үй, «Қаржы орталығы» БО, 1-қабат мекенжайы бойынша орналасқан «ӨКМ операторы» ЖШС «Өнім (тауарлар) орамасының бірліктері массасының орташаландырылған көрсеткіштерін айқындау» тақырыбына маркетингтік зерттеулер жүргізу бойынша жұмыстарын қайта сатып алу жөніндегі тендер» (бұдан әрі – Жұмыстар) тендерінің өткізілуі туралы хабарлайды. Жұмыстарды орындаудың атауы, талап етілетін көлемі, орны мен мерзімі, сондай-ақ Орындалатын жұмыстар толық сипатамасы https://www.recycle.kz интернет-ресурсында орналасқан тендерлік құжаттамада көрсетілген. Тендерлік құжаттаманы алған әлеуетті жеткізуші 2019 жылғы 16 тамызда 10 сағат 00 минуттан кешіктірілмейтін мерзімде Қазақстан Республикасы, Z05K5H7, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауд., Мәңгілік Ел даңғ., 18-үй, «Қаржы орталығы» БО, 1-қабат мекенжайы бойынша тендерлік құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы жазбаша сұрау салуымен жүгінуге, сондай-ақ тендерлік құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы уәжді хат жіберуге құқылы. Тендерлік құжаттаманың көшірмесін https://www.recycle.kz интернет-ресурсында тегін алуға болады. Қатысуға өтінімдерді Қазақстан Республикасы, Z05K5H7, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауд., Мәңгілік Ел даңғ., 18-үй, «Қаржы орталығы» БО, 1-қабат мекенжайы бойынша ұсынудың соңғы мерзімі 2019 жылғы 21 тамызда 13 сағат 00 минутқа дейін. Тендер өткізу тәсілімен Жұмыстар мен Көрсетілетін қызметтерді сатып алуға қатысуға өтінімдер 2019 жылғы 21 тамызда 15 сағат 00 минутта ашылады. Қосымша ақпаратты 8 (7172)72-79-60 телефоны, r.kamalova@recycle.kz арқылы алуға болады. ТОО «Оператор РОП», расположенное по адресу: Республика Казахстан, Z05K5H7, г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 18, БЦ «Финансовый Центр» — 1 этаж, объявляет о проведении тендера: «Тендер по повторным закупкам работ по проведению маркетинговых исследований на тему: «Определение усредненных показателей массы единиц упаковки продукции (товаров)» (далее – Работы). Наименование, требуемый объем, место и сроки выполнения Работ, а также подробная характеристика выполняемых Работ указаны в тендерной документации, размещенной на интернет-ресурсе: https://www.recycle.kz. Потенциальный поставщик, получивший тендерную документацию, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений тендерной документации, а также направить мотивированное письмо о внесении изменений и (или) дополнений в тендерную документацию в срок не позднее 10-00 часов 16 августа 2019 года, по адресу: Республика Казахстан, Z05K5H7, г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 18, БЦ «Финансовый Центр» -1 этаж. Копию тендерной документации можно получить бесплатно на интернет-ресурсе https://www.recycle.kz. Окончательный срок предоставления заявок на участие в тендере по адресу: Республика Казахстан, Z05K5H7, г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 18, БЦ «Финансовый Центр» — 1 этаж, до 13-00 часов 21 августа 2019 года. Заявки на участие в закупках Работ способом проведения тендера будут вскрываться в 15-00 часов 21 августа 2019 года. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (7172) 72-79-60, r.kamalova@recycle.kz .

Тендерлік құжаттама.docx Тендерная документация.docx Протокол вскрытия.pdf Протокол об итогах.pdf
EcoQolday
Telegram-бот по вопросам утилизационных платежей
Сведения o переработчиках
Пункты приема ТБО